Ymunwch â Chymuned Gofalwyr Caerdydd a'r Fro

Rhannu Ymunwch â Chymuned Gofalwyr Caerdydd a'r Fro ar Facebook Rhannu Ymunwch â Chymuned Gofalwyr Caerdydd a'r Fro Ar Twitter Rhannu Ymunwch â Chymuned Gofalwyr Caerdydd a'r Fro Ar LinkedIn E-bost Ymunwch â Chymuned Gofalwyr Caerdydd a'r Fro dolen

Croeso,

Credwn mai Caerdydd a Bro Morgannwg yw'r lle gorau i fyw a gweithio.

Gallwch gael cinio ar draeth yn y Barri, cael swper yn edrych dros y Pier ym Mhenarth, dal y trên i Gaerdydd i fwynhau siopa yn hwyr yn y nos a sioe, yna treulio'r penwythnos yn crwydro cefn gwlad neu’n gwylio gêm ac yna cael diod gyda ffrindiau o flaen y tân.

Mae ein timau ni yn y gymuned yn groesawgar ac rydym i gyd yn cefnogi ein gilydd i wneud y gorau o bob eiliad yn y gwaith. Rydym am fuddsoddi ynoch chi i'ch helpu i gyrraedd eich potensial.

Ond gorau oll, gallwn weld y gwahaniaeth rydyn ni'n ei wneud i bobl yn ein cymuned. Mae'r wên pan fyddwn yn cyrraedd y drws i helpu rhywun i gyflawni'r nodau y maen nhw wedi'u gosod i’w hunain yn wobr ynddo'i hun.

Byddem wrth ein boddau pe baech yn ymuno â ni i gefnogi pobl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i osgoi arosiadau diangen yn yr ysbyty trwy ddarparu gofal a chefnogaeth mewn cartrefi ac yn y gymuned. Pwy bynnag ydych chi mae gennym ni rôl i chi.

Os oes gennych gymhwyster iechyd neu ofal, mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd gwerth chweil isod.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau'r cyfle hwn i gwrdd â'r tîm, mae croeso i chi ddefnyddio'r tab 'Gofyn cwestiwn' i ofyn unrhyw beth yr hoffech chi ei wybod a rhannu eich meddyliau am ein cymuned. Cofiwch gofrestru i dderbyn diweddariadau am gyfleoedd newydd.

Byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei darparu i helpu i lywio ein cynlluniau yn y dyfodol ar gyfer rolau a recriwtio cymunedol. Ni fydd unrhyw sylwadau y byddwch yn eu gwneud yn cael eu hystyried yn ystod y broses recriwtio oni bai eich bod am eu rhannu yn eich cais neu gyfweliad.

Os hoffech chi ennill cymhwyster cydnabyddedig mewn gofalu, edrychwch ar Academi Gofal Caerdydd neu Llwybr Carlam i Ofal Bro Morgannwg. Dewch yn ôl i edrych ar rolau sydd gennym ar gael ar ôl i chi gymhwyso.

Croeso,

Credwn mai Caerdydd a Bro Morgannwg yw'r lle gorau i fyw a gweithio.

Gallwch gael cinio ar draeth yn y Barri, cael swper yn edrych dros y Pier ym Mhenarth, dal y trên i Gaerdydd i fwynhau siopa yn hwyr yn y nos a sioe, yna treulio'r penwythnos yn crwydro cefn gwlad neu’n gwylio gêm ac yna cael diod gyda ffrindiau o flaen y tân.

Mae ein timau ni yn y gymuned yn groesawgar ac rydym i gyd yn cefnogi ein gilydd i wneud y gorau o bob eiliad yn y gwaith. Rydym am fuddsoddi ynoch chi i'ch helpu i gyrraedd eich potensial.

Ond gorau oll, gallwn weld y gwahaniaeth rydyn ni'n ei wneud i bobl yn ein cymuned. Mae'r wên pan fyddwn yn cyrraedd y drws i helpu rhywun i gyflawni'r nodau y maen nhw wedi'u gosod i’w hunain yn wobr ynddo'i hun.

Byddem wrth ein boddau pe baech yn ymuno â ni i gefnogi pobl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg i osgoi arosiadau diangen yn yr ysbyty trwy ddarparu gofal a chefnogaeth mewn cartrefi ac yn y gymuned. Pwy bynnag ydych chi mae gennym ni rôl i chi.

Os oes gennych gymhwyster iechyd neu ofal, mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd gwerth chweil isod.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau'r cyfle hwn i gwrdd â'r tîm, mae croeso i chi ddefnyddio'r tab 'Gofyn cwestiwn' i ofyn unrhyw beth yr hoffech chi ei wybod a rhannu eich meddyliau am ein cymuned. Cofiwch gofrestru i dderbyn diweddariadau am gyfleoedd newydd.

Byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei darparu i helpu i lywio ein cynlluniau yn y dyfodol ar gyfer rolau a recriwtio cymunedol. Ni fydd unrhyw sylwadau y byddwch yn eu gwneud yn cael eu hystyried yn ystod y broses recriwtio oni bai eich bod am eu rhannu yn eich cais neu gyfweliad.

Os hoffech chi ennill cymhwyster cydnabyddedig mewn gofalu, edrychwch ar Academi Gofal Caerdydd neu Llwybr Carlam i Ofal Bro Morgannwg. Dewch yn ôl i edrych ar rolau sydd gennym ar gael ar ôl i chi gymhwyso.

 • Dirprwy Arweinydd Tîm Nyrsio Cymunedol - Safe@home

  Rhannu Dirprwy Arweinydd Tîm Nyrsio Cymunedol - Safe@home ar Facebook Rhannu Dirprwy Arweinydd Tîm Nyrsio Cymunedol - Safe@home Ar Twitter Rhannu Dirprwy Arweinydd Tîm Nyrsio Cymunedol - Safe@home Ar LinkedIn E-bost Dirprwy Arweinydd Tîm Nyrsio Cymunedol - Safe@home dolen

  Contract: Parhaol

  Llawn amser: 37.5 awr yr wythnos (Bydd y rôl yn cynnwys gweithio dros gyfnod o 7 diwrnod gyda rhai oriau anghymdeithasol)

  Lleoliad: Yr Eglwys Newydd, Caerdydd

  Yn cau: 06/12/2023 23:59

  Disgrifiad

  Mae Safe@home yn wasanaeth ymateb brys integredig amlasiantaeth ac aml-broffesiynol newydd sy’n mynd i’r afael â’r bwlch presennol yn ein hystod o wasanaethau gofal canolraddol. Ei nod yw darparu dewis amgen diogel, sydd ar gael ar unwaith, yn lle cael eich cludo mewn ambiwlans, mynd i’r uned achosion brys a chael eich derbyn i ysbyty, pan fo’n ddiogel ac yn briodol gwneud hynny.

  Mae’r gwasanaeth newydd yn cael ei ddatblygu ar gyfer Caerdydd a’r Fro, gan ddefnyddio’r hyn a ddysgwyd o wasanaethau sefydledig ledled Cymru a Lloegr. Ein nod yw cyflwyno a phrofi’r model fel dull amlasiantaeth, aml-broffesiynol newydd i ddarparu ymyrraeth gynnar a chymorth clinigol uwch yn y gymuned.

  Bydd y rôl nyrsio cymunedol yn rhan o’r tîm ymateb craidd, gan weithio gydag ac ochr yn ochr ag amrywiaeth o glinigwyr yn y gymuned.

  Bydd gofyn i chi deithio ledled y rhanbarth yn ddyddiol, gan ddefnyddio eich sgiliau clinigol i gynnal asesiadau cynhwysfawr a darparu gofal clinigol acíwt ac ymyriadau i gleifion. Wrth gyflawni eich rôl, byddwch yn chwarae rhan ganolog yn y gwaith o sicrhau bod cynlluniau gofal yn cefnogi ac yn galluogi cleifion i aros yn ddiogel yn eu man preswylio arferol.

  Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais

 • Gweithiwr Cymorth Ailalluogi - Cyngor Bro Morgannwg

  Rhannu Gweithiwr Cymorth Ailalluogi - Cyngor Bro Morgannwg ar Facebook Rhannu Gweithiwr Cymorth Ailalluogi - Cyngor Bro Morgannwg Ar Twitter Rhannu Gweithiwr Cymorth Ailalluogi - Cyngor Bro Morgannwg Ar LinkedIn E-bost Gweithiwr Cymorth Ailalluogi - Cyngor Bro Morgannwg dolen

  Dyddiad cau: 31 Mawrth 2024

  LLEOLIAD: Sawl lleoliad

  MATH O GONTRACT: Parhaol

  Ynglŷn â Thîm Adnoddau Cymunedol y Fro

  Mae Tîm Adnoddau Cymunedol y Fro yn wasanaeth integredig sy'n cael ei redeg gan Gyngor Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Rydym yn darparu cefnogaeth a/neu therapi tymor byr i bobl sy'n byw yn eu cartref eu hunain pan gânt eu rhyddhau o'r ysbyty am y tro cyntaf neu i atal derbyniadau i'r ysbyty. Ein nod yw gwneud y gorau o annibyniaeth person.

  Ynglŷn â'r rôl

  Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â'n tîm amlddisgyblaethol integredig. Fel un o'n Gweithwyr Cymorth Ailalluogi byddwch yn cefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain gyda thasgau byw dyddiol fel gofal personol a pharatoi prydau bwyd.

Diweddaru: 29 Tach 2023, 03:26 PM